Тодд шинэ труммел алтан грош дээр хичнээн их үнэтэй байв