үйлдвэрлэлийн технологийн хариулттай объектив хэлбэрийн асуулт