монголын аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн шаарны цахилгаан